تجارت در ایل و نحوه معامله پایاپای و خرید و فروش دام ها و مایحتاج زندگی روزمره با پیلوران و دوره گردان هم بخشی از  کار مهم در مسیر   کوچ دایمی  و زندگی ایل بود . در این مورد هم مطالبی ارایه  خواهد شد .