بهار  ایل در مسیر ایل : گاهی زود و گاهی کند صورت می گرفت ، اما صاحبان ایل حرکت خود را با شروع بهار هماهنگ و مطابقت می داد تا مبادا نا بسامانی در کوچ و کمبود مرتع رخ دهد . ادامه...